2020/21. évad
TECHNIKAI SUPPORT:  Hibajelentés Kérdés/Észrevétel Kérés Egyéb bejelentés

Aktualitások, hírek

2020-09-28
Tisztelt Pályázók!

A mai napon elérte a MŰKÖDÉSI támogatások összege a SPORTÁGI KERETÜNKET, további támogatási igazolások beküldésére ebben az évben nincs lehetőség.

MKOSZ TAO Iroda
2020-08-24
Tisztelt Sporttársak!

A sikeres Tao gyűjtésnek köszönhetően a sportszervezetek részére a 2020. évben megállapított TIG keret a múlt héten maradéktalanul kiállításra került, a rendszer lezárt. Tekintettel arra azonban, hogy számos sportszervezet a 2020/21-es sportfejlesztési programjára egyáltalán nem, vagy csak töredék mértékben tudott támogatást gyűjteni, az MKOSZ – a központi programok finanszírozásának pénzforgalmi igényét figyelembe véve – a saját, 2020/21-es keretéből lemond 1.000.000.000 Ft támogatás feltöltésének idei lehetőségéről ezen sportszervezetek javára, ezzel segítve működésüket. A mai napon a 2020/21-es rendszer megnyitásra került azon sportszervezetek számára, amelyek a 2020/21-es támogatási időszakban a jóváhagyott működési keretük 50%-ánál kevesebb támogatást tudtak feltölteni.
Az érintett sportszervezeteket a részletekről külön e-mailben tájékoztatjuk.

MKOSZ TAO Iroda
2020-08-18
Tisztelt Sportszervezetek!


Tájékoztatjuk Önöket, hogy a mai napon az Elnökség által a Sportszervezetek részére biztosított MŰKÖDÉSI keret elfogyott, ezért további döntésig a működési jellegű támogatásokra vonatkozó kérelmek benyújtási lehetőségét felfüggesztjük.


MKOSZ TAO Iroda
2020-08-06
Tisztelt Sportszervezetek!

Értesítjük Önöket, hogy a hosszabbítási felületek az összes aktív EKR felületen a mai nappal megnyíltak.

A 2018/19-es és 2019/20-as hosszabbítási felületeken egyszerűsítéseket végeztünk, ezért kérjük, hogy a kitöltésnél figyelmesen olvassák el a táblázat sorait és értelemszerűen töltsék ki, ügyelve arra, hogy a támogatásba - a közvetlen támogatás mellett - a legfeljebb 2%-os arányos közreműködői díj és az ellenőrző szervnek fizetendő arányos 1%-os ellenőrzési díj is beleértendő.

Akik már korábban benyújtották az elszámolásukat, de nem tudták beadni a hosszabbító kérelmüket a 107/2011 (VI.30.) Korm. rendeletben meghatározott mellékletek mellett:

- Töltsék ki értelemszerűen a hosszabbítási kérvényhez beadandó táblázatot.
- Az akadályoztatás igazolásaként: Csatolják az EKR-ből kapott elektronikus visszajelzést, és az e-mailben vagy papír alapon - az elszámolás benyújtásának napján - megküldött hosszabbítási kérvényt.

Felhívjuk a sportszervezetek figyelmét, hogy az elszámolás beküldése előtt ellenőrizzék a pénzügyileg teljesült TIG-eket, és amennyiben részben vagy semmit nem utalt státuszú támogatási igazolással/igazolással rendelkeznek, az elszámolás leadása előtt legalább 8 nappal vonják vissza ezeket.

Üdvözlettel:

MKOSZ TAO Jóváhagyás
2020-04-01
Tisztelt Sportszervezetek!

A NISZ Zrt. tájékoztatása alapján a civil szervezetek jegyzékében található sportszervezetek a rendelkezési nyilvántartáson keresztül nem tudnak meghatalmazást adni a civil szervezetek jegyzékének hiányosságai miatt, ahol ezen szervezetek adatai, köztük a hivatalos képviselőé tárolva vannak.

A civil szervezetek jegyzékében nincsenek tárolva a képviselők azon adatai, amely alapján a rendelkezési nyilvántartás el tudná végezni a rendelkezési nyilvántartásba KAÜ-vel azonosított személy összerendelését a civil szervezettel.

Így azon civil szervezetek képviselői, melyek NetLock tanúsítvány kiváltása nélkül szeretnének rendszerhasználati jogosultságot adni különböző személyeknek, kormányablakban, okmányirodákban tudnak meghatalmazást adni, rendelkezést tenni "TAO űrlapbenyújtás előkészítése" ügyben. A kormányablakban rendelkezést tenni a hivatalos képviselő vagy a hivatalos képviselő által adott, két tanúval aláírt meghatalmazással rendelkező személy tud személyazonosító igazolvány segítségével. Az ügyintézés gyorsítása érdekében alapító okiratot/bírósági bejegyzést vigyenek magukkal, de alapvetően adószám bemondásával az ügyintéző tudja ellenőrizni az ügyintézést kezdeményező személy jogosultságát az adott szervezet vonatkozásában.Üdvözlettel,


TAO Support
2020-03-26
Tisztelt Sportszervezetek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a www.hunbasket.hu/tao/2020 oldalon tájékoztató dokumentum került kihelyezésre, amely alapján a sportfejlesztési programok, támogatási igazolások, igazolások előkészítése könnyebbé válik:
A TAO ELEKTRONIKUS KITÖLTŐ RENDSZER NETLOCK TANÚSÍTVÁNY HIÁNYÁBAN, A MEGHATALMAZOTTAK ÁLTAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATÁRÓL címmel.

MKOSZ TAO Jóváhagyás
2020-03-20
Tisztelt Sporttársak!


A Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel, illetve a közvetlen és közvetett állami támogatások költséghatékony és indokolható felhasználása érdekében az MKOSZ a látvány-csapatsport támogatásban érintett sportszervezeteket az alábbiakról tájékoztatja:

1. Kérjük, vizsgálják meg és körültekintően alkalmazzák a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Kormányrendelet közterheket érintő, a munkavégzéssel, illetve a bérleti szerződésekkel kapcsolatos rendelkezéseit, valamint a későbbiekben kihirdetésre kerülő részletszabályokat.

2. Főszabályként az MKOSZ – jelenlegi jogszabályi keretekkel összhangban lévő – álláspontja szerint, bármely (támogatási jogcímen/aljogcímen) felmerülő költség elszámolhatóságának továbbra is feltétele, hogy az érintett költség az adott támogatási időszak végéig szerződés szerint teljesüljön. A jelen dokumentumban meghatározott bizonyos esetek azonban a jelenlegi körülményekre tekintettel az eddigiektől eltérő megközelítéssel is kezelhetőek!

3. Személyi jellegű ráfordítások elszámolhatósága:
a. Mivel sok esetben az eredeti feladatkörök a korlátozó intézkedések következtében ellehetetlenültek, ezért javasoljuk, hogy a sportszervezetek szerződés-módosítással kezeljék a helyzetet.
b. Az elszámolhatóság feltétele továbbra is a tényleges teljesítés! Javasoljuk, hogy az edzők új feladatkörükben dolgozzanak ki a játékosok részére változatos, egyéni, távolban is végezhető edzésprogramokat, szakmai feladatokat, és ezek végrehajtását online eszközök segítségével kövessék nyomon, ellenőrizzék. Az ilyen tevékenységet folyamatosan, igazoltan teljesítő sportszakemberek munkabérei/megbízási díjai elszámolhatóak. A szakmai teljesítés igazolása részletes szakmai beszámolóval történhet.
Tekintettel arra, hogy a jelenlegi helyzet lehetőséget teremt a regisztrált edzők számára az MKOSZ technikai-taktikai online közzétett programjának megismerésére, fentieken túl az MKOSZ Elnökségének egyetértésével kizárólag azon edzők munkabérei/megbízási díjai lesznek elszámolhatóak az érintett időszakban (2020. március hónaptól a veszélyhelyzet visszavonásáig), akik elsajátítják az MKOSZ által online közzétett technikai-taktikai szakmai programot, és abból 2020. június 30-ig sikeres tesztet teljesítenek! A programról hamarosan részletesen tájékoztatjuk Önöket!
c. A szakmai vezető, szakosztályvezető, technikai vezető, sportmunkatárs, pszichológus, csapatorvos, elemző munkatárs pozíciók esetében a jelenlegi helyzetben is értelmezhető a szerződéses feladatok végrehajtása, amennyiben a szerződések szövegezése erre lehetőséget teremt, és a teljesítést nem konkrétan a mérkőzések, edzések, stb. megtartásához, megszervezéséhez köti:
- Az elszámolhatóság érdekében javasoljuk a megkötött szerződések felülvizsgálatát és a feladatok szükség és lehetőség szerinti módosítását, a rugalmas foglalkoztatás feltételeinek megteremtését.
- Az elszámolhatóság feltétele továbbra is a tényleges, igazolt teljesítés!
- Az ilyen tevékenységet folyamatosan, igazoltan teljesítő személyek munkabérei/megbízási díjai elszámolhatóak.
- A szakmai teljesítés igazolása részletes szakmai beszámolóval történhet.
d. Fizioterapeuta, masszőr, kiválasztásért felelős személy feladatai a gyerekek távollétében és edzések, mérkőzések hiányában az alapfeladatukat tekintve nem értelmezhető! Az ilyen feladatra vonatkozó személyi jellegű ráfordítások a veszélyhelyzetből adódó korlátozások okán a tényleges feladatellátás hiányára tekintettel nem elszámolhatóak. Amennyiben az adott személy megfelelő végzettséggel rendelkezik más, előbb említett és a jelenlegi helyzetben is értelmezhető feladat ellátására, akkor szerződés-módosítást követően már az előző pontban említettek alkalmazhatóak az elszámolhatóság feltételeként!


4. Élő szerződéssel rendelkező szolgáltatások, terembérleti díjak elszámolhatósága:
a. A 47/2020. (III. 18.) Kormányrendelet a következőket tartalmazza:
- a többi mellett a sportszolgáltatást nyújtó ágazatok tekintetében a nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződéseket 2020. június 30-áig nem lehet felmondással megszüntetni. A felmondási tilalom a Kormány rendeletével a veszélyhelyzet fennállásáig meghosszabbítható.
- A bérleti díj a veszélyhelyzet fennállása alatt nem emelhető, abban az esetben sem, ha azt a szerződés egyébként lehetővé teszi.
b. Javasoljuk sportszervezeteink részére, hogy a szerződéseket az érintett időszakra haladéktalanul vizsgálják felül, szükség esetén szüneteltessék/szüntessék meg.
c. Amennyiben a sportszervezet nem tudja megszüntetni a szerződéses jogviszonyt, a tényleges teljesítés hiányában csak abban az esetben lesznek elszámolhatóak az ilyen jellegű költségek, amennyiben a sportszervezet igazoltan mindent megtett annak érdekében, hogy a szerződések a lehető legrövidebb időn belül szüneteltetésre/megszüntetésre kerüljenek. (pl. az üzemeltetővel való levelezés becsatolása, stb.)

5. Egyéb, megrendelt, de a veszélyhelyzetre tekintettel meg nem valósuló szolgáltatásokhoz (pl. szállás, utazás, edzőtábor) tartozó költségek elszámolhatósága:
a. Tekintettel arra, hogy a 47/2020. (III. 18.) Kormányrendelet ezen szerződéses jogviszonyokat nem érinti, a felmondásra vonatkozóan megkötés nincs.
b. Ezek vonatkozásában javasoljuk a szerződések felülvizsgálatát, a felek közti elszámolást.
c. Amennyiben a sportszervezet nem tudja megszüntetni a szerződéses jogviszonyt, a tényleges teljesítés hiányában csak abban az esetben lesznek elszámolhatóak az ilyen jellegű költségek, amennyiben a sportszervezet igazoltan mindent megtett annak érdekében, hogy a szerződések a lehető legrövidebb időn belül megszüntetésre kerüljenek.

6. Az érintett időszakban a 2019/2020-as sportfejlesztési programhoz kapcsolódó fel nem használt, de lehívott támogatások a hosszabbított időszakra továbbvihetőek lesznek, amennyiben a sportszervezet a benyújtandó elszámolás beadásakor ezt kérelmezi a szokott módon. A 2018/2019-es sportfejlesztési programok meghosszabbított időszakának újbóli meghosszabbítása – működési költségek esetén – a hatályos jogszabályok szerint nem lehetséges. Javasoljuk, hogy az elszámolás során először a meghosszabbított program terhére számolják el az ott elszámolható költségeket, akár módosítás igénybevételével, és a 2019/2020-as sportfejlesztési programból fel nem használt összegre nyújtsák be a hosszabbítási kérelmet.

7. Támogatási igazolási kérelmekhez, illetve a 2020/21-es támogatási időszak jóváhagyásához szükséges dokumentumok benyújtása kapcsán, amennyiben a dokumentum beszerzése akadályba ütközik (pl. valamely hatóság szünetelteti a munkavégzést/ügyfélfogadást), a lehetőségekhez képest az MKOSZ törekszik arra, hogy rugalmasan kezelje a helyzetet.

8. Amennyiben a sportszervezet úgy ítéli meg, hogy nem tudja tartani a jogszabályban foglalt határidőket, akkor javasoljuk, hogy éljen a jogszabály által meghatározott lehetőségeivel (pl. 2020/2021-es program jóváhagyása kapcsán kérje az eljárás szüneteltetését).

9. Az elszámolások kapcsán kiküldött hiánypótlásra felhívó levelek kapcsán, amennyiben a körülmények miatt akadályoztatva van a sportszervezet a hiánypótlás határidőre történő teljesítésében, akkor azt írásban jelezzék az MKOSZ felé. A hiánypótlások kapcsán is elmondható, hogy a lehetőségekhez képest az MKOSZ törekszik arra, hogy rugalmasan kezelje a helyzetet.

Kérdés esetén az MKOSZ munkatársai elektronikus elérhetőségeiken állnak szíves rendelkezésükre!

Erőt és kitartást kívánva a jelenlegi nehéz helyzetben,Bodnár Péter
főtitkár


Budapest, 2020. március 20.
2020-02-28
Tisztelt Sportszervezetek!A szűkös beadási határidőre tekintettel az MKOSZ rendkívüli ügyeletet tart szombaton éjfélig. Kollégáinkat a megadott időintervallumokban az alábbi telefonszámokon érik el:


időszakpénteki ügyintézőszombati ügyintéző8:00 – 10:00Nádai Aina 3630-690-7221         
Laufer-Csík Annamária 361-325-1782Egyed Viktor 361-325-175310:00 – 12:00dr. Takács Anett 361-325-178112:00 – 14:00dr. Takács Anett 361-325-178114:00 – 16:00Horváth Enikő 3630-161-5503dr. Kun Róbert 3630-788-048216:00 – 18:00Szabari János 3630-954-8953dr. Kun Róbert 3630-788-048218:00 – 20:00Laufer-Csík Annamária 361-325-1782Egyed Viktor 361-325-175320:00 – 22:00Laufer-Csík Annamária 361-325-1782Nádai Aina 3630-690-7221        
Laufer-Csík Annamária 361-325-178222:00 – 24:00Horváth Enikő 3630-161-5503Nádai Aina 3630-690-7221 


 Laufer-Csík Annamária 361-325-1782


2020-02-27
Tisztelt Sportszervezetek!


A február 25-i jogszabály módosítással megváltozott beadási határidő és ennek közigazgatási eljárás keretében történő értelmezésével kapcsolatban felmerült jogi kérdésekre tekintettel a sportfejlesztési programok végső BEADÁSI HATÁRIDEJE FEBRUÁR 29. SZOMBAT ÉJFÉL!
Az előrehozott határidővel biztosan elkerülhető az esetlegesen határidőn túlinak minősített programok elutasítása, ezért a tagszervezeteink érdekében a szigorúbb jogértelmezést kell követnünk. A későbbiekre nézve állásfoglalást kérünk az EMMI-től, de jelenleg ennek hiányában nyomatékosan felhívjuk a sportszervezeteink figyelmét, hogy a február 29-ei határidő mulasztása nem kimenthető, így a március 1-én és március 2-án érkezett kérelmek elutasításra kerülnek!
Tájékoztatjuk a sportszervezeteket, hogy a kérelem beadását követően még kérelem-kiegészítéssel élhetnek, ennek keretében szerkeszthetik a programot, ekkor, illetve később a hiánypótlás során is pótolhatják a szűkös határidő miatt elmulasztott dokumentumokat, információkat, összegeket.


Köszönjük megértésüket, üdvözlettel:

Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége

2020-02-26
Tisztelt Sportszervezetek!A rendszerben megnyílt a sportfejlesztési programok beadásának lehetősége.

Kérjük a tájékoztatás szíves tudomásul vételét.


Tisztelettel:

MKOSZ Jóváhagyás
2020-02-19
Tisztelt Sportszervezetek!

A Flexinform Kft. a szoftvereivel kapcsolatos bejelentések kezelésére ügyfélszolgálati rendszert vezet be, melyhez a linkek a fejlécben kerültek elhelyezésre. A rendszerbe bejelentést tenni egy gyors regisztráció után lehet, a rendszerbe belépve tájékozódhatnak a bejelentéseik státuszáról, eredményéről. A használathoz szükséges kézikönyv az alábbi linken keresztül tölthető le: Flexinform Ügyfélszolgálati Portál kézikönyv

Üdvözlettel,

Flexinform Support